Hoppa till innehåll Hoppa till meny

SPURT 12 veckor och 20 deltagare

Sammanhang och Personlig Utveckling i Rätt Tid. Målet med kursen är att möta, kartlägga behov och genomföra stöttande insatser för nyanlända. Målet är också att ge deltagaren verktyg för att enklare komma till arbete eller studier. I kursen kommer ett viktigt inslag vara företagsbesök. Teoretiska uppgifter varvas med praktiska inslag för att öka delaktigheten.

Metod

Att skapa ett sammanhang och se en helhet mellan det privata och arbetslivet, med metoderna KASAM och Bygga Broar som stöd. Då kursen utgår från World Values Surveys kulturkarta där Sverige är det mest individualistiskt inriktade landet i världen så blir följaktligen mest fokus på individen själv, jaget.

Innehåll

Jag- fokus på individen
Startar med kartläggningssamtal med syfte att lära känna individen, vilka behov och önskemål som finns framåt samt att vara relationsbyggande. Innehållet används för att hitta lämpliga praktikplatser under kursen, avslutningssamtal med Arbetsförmedlingen. Det används också för att kunna se eventuella förändringar i individens planering samt se hur långt individen har kommit mot målet att komma närmare arbetsmarknaden eller kommit närmare i tanken vad det gäller vidare studier. Med utgångspunkt i WVS och metoden Bygga Broar diskuteras också kulturskillnader mellan individualistiska och kollektivistiska kulturer. Fokus ligger också på att öka individens självinsikt, bland annat genom olika uppgifter där deltagaren skall intervjua andra människor för att få information om sig själv.

Jag och Sverige
Fokus ligger på att få kunskap om Sverige, för att kunna sätta saker i sammanhang. Beroende på vad deltagarna har med sig förkunskaper så anpassas innehållet men fokus ligger på svensk kultur, Sveriges organisationer samt svensk politik. Där är metoden i lärandet är en viktig del, att till exempel låta varje deltagare läsa ett stycke.

Jag och lika värde
Gruppen får diskutera olika begrepp såsom jämlikhet och jämställdhet. Hur har det sett ut i deras hemländer och vad skiljer sig i Sverige samt hur de skall förehålla sig till dessa skillnader är ämnen som de diskuterar. Mycket fokus ligger även på jämställdhetsprinciper och diskrimineringsgrunder och kopplar det till olika arbetsplatser. Utgångspunkten är regeringens jämställdhetspolitiska mål samt diskrimineringsgrunderna.

Jag och framtid
I den här inriktningen skiftar fokus från mer mjuka variabler till mer hårda. Bland annat ges information om arbetsmarknad, arbetsplatskultur, försäkringar och studier men det varvas med praktiska övningar om intervjuträning och hur deltagaren marknadsför sig själv, skriva CV, söka jobb. Det skall vara tydligt för deltagaren vilka vägar deltagaren måste gå gör att nå sin målsättning. Diskussion kring eventuella kulturkrockar på arbetsplatser görs.

Horisontella principerna
Jämställdhet
Information och diskussion om genusfrågor i samhället och yrkeslivet, ger olika perspektiv på flicka och pojke samt manligt och kvinnligt. Tar även upp demokrati, rättigheter och skyldigheter samt mänskliga rättigheter.

Tillgänglighet
Information och diskussion om arbetstider, arbetsmiljö, arbetsklimat, arbetsfördelning, organisering och ledarskap, attityder samt värderingar.Information ges om möjligheter till utbildning och att information finns att få på lättläst svenska, olika språk, ljud, video etc.

Icke diskriminering
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Framgångsfaktorer
– Ha en flexibel inställning till kursens planering, att lärande är en process vilket kan innebära att mer tid krävs för att nå ända fram.

– Varierade lärformer som till exempel klassrumsutbildning i storgrupp, grupparbete med få deltagare, studiebesök, föreläsningar, språkpraktik, hemuppgifter.

– Att kunna vara flexibel i kunskapsnivån, att kunna anpassa utifrån gruppens behov.

– Få till välfungerande kanaler till samarbetspartners både internt och externt.

Utmaningar
– Att bibehålla motivationen hos deltagare.

– Hantera personer med starka åsikter.

– Olika språknivåer i gruppen.

– Successiva antagningar gör att det blir svårt att hantera ordning överlag.

-Att erbjuda deltagarna inkludering i form av praktik, studiebesök, språkvänner och annan kontakt med det svenska samhället.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-09-27