Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbetsplatskultur 10 veckor 12 personer

Kursen handlar om hur det fungerar på en arbetsplats genom att olika teman bearbetas. Inom varje tema så görs det studiebesök för att få in praktiska moment. Kursen bedrivs om 50 % där det är studietid fyra halvdagar i veckan samt en dag där det är självstudier.

Målsättning: Att korta vägen till studier och/eller arbete.

Metod

Använder sig av mycket föreläsningar med inslag av gruppdiskussion. Har medvetet studiebesök för att kunna ta in information på ett bättre sätt.

Har alltid en kursledare, fördelat på fyra personer som har hand om var sitt område samt ett språkstöd.

Innehåll

Hur är det att vara på en arbetsplats

Startar med att deltagarna skall diskutera sina egna erfarenheter om arbetsplatser och hur det ser ut i deras hemländer. Insikt som kommer hos deltagarna är att det kan skilja sig oerhört mycket mellan de olika länderna men också att det kan skilja sig mycket på varje arbetsplats i Sverige. Oskrivna regler, konflikthantering och social kompetens fokuserar vi lite mer på.

Kopplat till detta diskuteras de horisontella principerna flitigt och utöver att innehåll ideligen kopplas till de horisontella principerna så ägnas det i början ett kurstillfälle till varje princip.

Utbildningssystem och bristyrken

Går igenom hur det svenska utbildningssystemet är uppbyggt, med fokus på vuxenutbildning och eftergymnasiala utbildningar, för att deltagarna ska få en förståelse för vilka möjligheter som finns utifrån deras tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Besöker olika utbildningsanordnare samt kommunens Studie- och karriärcentrum för att deltagarna ska veta vart de ska vända sig för att få hjälp med att få information om studier, att ansöka till utbildningar, validering etc. Går också igenom hur arbetsmarknaden ser ut och var det behövs personal nu samt prognoser för 5 och 10 år framåt.

Mål och delmål

Allt eftersom deltagarna får till sig mer information om studier och arbetsmarknad så underlättar det för att kunna sätta upp egna mål och delmål vilket jobbas med kontinuerligt under resterande tid av kursen. Deltagaren skall kunna förklara och beskriva delarna i sin plan för t.ex. sin handläggare.

Personligt brev och CV

Ge en förståelse för varför man behöver skriva ett personligt brev till en arbetsgivare. Viktigt att kunna ge en kortfattad beskrivning om sig själv på svenska av sig i tal och skrift.

Att anpassa ansökningshandlingar till det aktuella jobbet och den yrkesinriktning deltagaren har och fokuserar mycket på att plocka fram deltagarnas kompetenser. Under studiebesök får deltagarna reda på vad arbetsgivare ser som viktigast för att kunna arbeta hos dem och vad man tittar på i ansökningshandlingar.

Arbetsmiljö

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån arbetsgivarens ansvar, om fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt om personlig skyddsutrustning. Tydliggör skyddsombudets viktiga och unika roll på arbetsplatsen och hur man går tillväga om arbetsförhållandena är dåliga. Psykosociala arbetsmiljön kopplas ihop med de horisontella principerna utifrån en arbetsgivares perspektiv men även hur alla som är på en arbetsplats kan påverka arbetsmiljön. Under studiebesöken tittar vi bland annat på hur arbetsmiljön ser ut på de olika arbetsplatserna och jämför dessa.

Arbetsrätt

Informerar om vilka lagar det finns som reglerar arbetsrätten och varför lagarna finns. Vidare går kursledarna in på kollektivavtalets betydelse för branscherna och det anställningsavtal jag skriver på samt vilka rättigheter och skyldigheter jag som anställd behöver känna till. Informerar om fackets roll och på vilket sätt de kan hjälpa mig när det handlar om arbetsrättsliga frågor.

Utmaningar

Att deltagarna kommer i rätt fas till kursen för att kunna förstå, ta till sig och använda informationen samt att kursen är anpassad utifrån gruppens språknivå.

Framgångsfaktorer

Kursledarna och språkstödet är flexibla och jobbar med individens mål. Utgår från ett brett perspektiv och smalnar av med mål och planering.

Effekter

  • Många går vidare till arbete, studier eller praktik efter kursen.
  • Kunskapsöverföring till deltagarens familjemedlemmar.
  • Deltagarna ser ”den röda tråden” i kursen vilken innebär att det handlar om individens utveckling och hur individen tar sig vidare i framtiden.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-06-08